ECTS


Wstęp
Punkty ECTS
Punkty ECTS w UE
Przykład
Kalkulator
Arkusz (Obliczanie średniej ECTS z dużej ilości ocen)


European Credit Transfer System (ECTS, ang. Europejski System Transferu Punktów) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus.

Europejski System Transferu Punktów jest wprowadzany w wielu szkołach wyższych Europy. Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów oraz ujednolicenie sposobu studiowania w Europie.

Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.

Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.


Punkty ECTS

Punkty ECTS są wartościami liczbowymi odpowiadającymi wkładowi pracy, którą winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Każda wartość odzwierciedla ilość pracy koniecznej do zaliczenia pojedynczego przedmiotu w stosunku do całkowitej ilości pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku studiów na danym wydziale. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, seminaria, prace semestralne, a także egzaminy oraz inne metody oceny.

60 punktów ECTS odzwierciedla wkład pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku akademickiego; na semestr przypada zwykle 30 punktów. Zakłada się, że wszystkie przedmioty w systemie ECTS należą do zasadniczego programu uczelni, według którego odbywają się studia stacjonarne. Uczestniczące w ECTS instytucje same wyznaczają wartości punktowe poszczególnych przedmiotów. Punkty przyznawane są również za praktyki i przedmioty fakultatywne, składające się na integralną część programu studiów. W wykazie zaliczeń mogą jednak zostać wymienione również przedmioty nie punktowane.

Przyporządkowane przedmiotom punkty przyznawane są studentom, którzy spełnią wszystkie warunki konieczne do zaliczenia przedmiotu i zdadzą wymagane egzaminy.


Lista punktów przyznawanych w jednym roku wg państw Europy
Kraj Punkty w ciągu roku Nazwa
Europa
60
ECTS-credits
Anglia, Walia oraz Irlandia Północna
120
credits
Estonia
40
ainepunkt (AP)
Finlandia
60
opintopiste
Holandia
60
studiepunten
Norwegia
60
studiepoeng
Szkocja
120
Credits
Szwecja
40
Högskolepoäng (College credits)
Przestarzałe systemy:
Lista punktów przyznawanych w jednym roku wg państw Europy
Kraj Punkty w ciągu roku Nazwa
Finlandia (old system)
40
opintoviikko
Niemcy (old system)
40
SemesterwochenstundenProsta aplikacja pokazująca jak się liczy średnią ocen ECTS
Pełny kalkulator

Aplikacja ta pozwala łatwo obliczyć średnią ECTS (ważoną) ocen z jednego semestru (10 przedmiotów). Jeśli chcesz obliczyć średnią z większej ilości przedmiotów lub całych studiów zapraszam do pobrania kalkulatora.
Ocena
ECTS
Średnia:
Suma ECTS:

Średnia ECTS z większej liczby ocen

Jeśli chcesz obliczyć średnią ocen ECTS z większej liczby ocen zapraszamy do pobrania prostych arkuszy kalkulacyjnych: Arkusz średnia ECTS (Excel, Open Office) Szczegóły korzystania z arkusza w pliku